Wykaz najważniejszych aktów prawnych poruszających kwestie związane z ochroną środowiska. Pozostałe ustawy i rozporządzenia dostępne z działu "Linki" poprzez Internetowy System Informacji Prawnej.

 • Prawo Ochrony Środowiska.
 • Ustawa o odpadach.
 • Ustawa o ochronie przyrody.
 • Prawo Wodne.
 • Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
 • Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.
 • Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 • Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 • Ustawa o transgranicznym przemieszczaniu odpadów.
 • Ustawa o bateriach i akumulatorach.
 • Ustawa o nawozach i nawożeniu.
 • Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową.
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko.
 • Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych.
 • Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
 • Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Ustawa Prawo Atomowe.
 • Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
 • Ustawa o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.